معرفی

مشخصات فردی

مسعود کتیرایی

نام - نام خانوادگی : مسعود   کتیرایی

پست الکترونیکی : m_katiraee@azad.ac.ir ; katiraee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق کنترل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر ـ سخت افزارعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی و مدیر گروه کامپیوتر ـ سخت افزار

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

مسعود کتیرایی
مسعود کتیرایی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^